Przejdź do głównej części

Upadłość konsumencka a rejestr dłużników niewypłacalnych

03 lut 2020 5:35

Zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu m.in.:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 p.u. (wówczas gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów) albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż
z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

2) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość.

Tym samym w bazie dłużników niewypłacalnych zamieszczeni zostają ci dłużnicy, którzy są piętnowani za nieuczciwe postępowanie w interesach, jak również i ci, którym się po prostu nie powiodło w prowadzeniu działalności gospodarczej – często ze względu na brak podstawowej wiedzy o mechanizmach, które występują w gospodarce rynkowej. Oznacza to, iż ustawodawca nie dokonał rozróżnienia podstaw wpisu tych podmiotów. Uznał on bowiem, że zarówno okoliczności zawinione, jak i niezawinione, są społecznie szkodliwe, a więc wymagają ujawnienia.

Rejestr dłużników niewypłacalnych został powołany w interesie wierzycieli. Taki wpis do rejestru ujawnia dłużników niewiarygodnych, którzy nie zasługują na zaufanie
w obrocie gospodarczym. Prowadzi on do eliminowania ich z tego obrotu. Jest to więc korzystne dla sytuacji rynkowej w państwie. Z drugiej jednak strony może to jednocześnie realnie utrudnić takim osobom „napiętnowanym” wpisem do rejestru dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, iż w celu:

– usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

– ułatwienia dostępu do informacji o tych postępowaniach;

– usprawnienia komunikacji pomiędzy organami tych postępowań i ich uczestnikami;

-obniżenia kosztów postępowań związanych z obowiązkiem dokonywania ogłoszeń
i obwieszczeń,

w przyszłości miał zostać utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). CRRU miał być prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym
i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.

Na mocy bowiem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015  roku Prawo restrukturyzacyjne centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości miał:

1) służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów
i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

2) służyć udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego
i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu;

3) umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń;

4) wspomagać organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego
i upadłościowego;

5) służyć udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych
w ustawie.

Jednakże na chwilę obecną Minister Sprawiedliwości nie określił w drodze rozporządzenia m.in. organizacji tego rejestru, sposobu zamieszczania i obwieszczania: postanowień, zarządzeń, dokumentów, informacji, jak i sposobu udostępniania danych, składania pism i dokumentów – do czego był zobowiązany na mocy art. 5 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego. Wydaję się, że ten brak działania ministra w powyższym zakresie wiąże się z uchwaleniem nowej ustawy – ustawy z dnia 6 grudnia 2018  roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (która wejdzie w życie dopiero w dniu 1 grudnia 2020  roku).

Na mocy tej ustawy Minister Sprawiedliwości będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych. Rejestr ten będzie jawny. Każdy więc będzie miał prawo do zapoznania się z danymi ujawnionymi w tym rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń (za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej),
w tym do zapoznania się z częścią rejestru dotyczącą tzw. „rejestru upadłości”. W rejestrze tym zostaną ujawnione m.in. informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a wobec których o osób są lub były prowadzone postępowania: restrukturyzacyjne, upadłościowe.