Przejdź do głównej części

Układ w upadłości konsumenckiej

03 lut 2020 5:26

Układ w upadłości konsumenckiej może mieć charakter nie tylko restrukturyzacyjny, ale i również likwidacyjny. Jednocześnie zbycie składników majątkowych (w ramach układu likwidacyjnego), które są obciążone rzeczowo, nie ma skutku sprzedaży egzekucyjnej.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli (w celu zawarcia układu) może złożyć wyłącznie upadły. Wraz z takim wnioskiem upadły powinien przedstawić swoje propozycje układowe. Upadły może więc zaproponować wykorzystane sposobów restrukturyzacji wyliczonych w sposób przykładowy przez ustawodawcę w p.u. Jednakże tylko tych, które mogą być w upadłości konsumenckiej zastosowane. Upadły może więc np. zaproponować odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty (lub zmniejszenie sumy długów albo ich zmianę), jak i zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. W upadłości konsumenckiej mogą się także pojawić propozycje, które przybiorą formę świadczenia niepieniężnego w miejsce świadczenia pieniężnego.

Podkreślić należy, iż wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli (w celu zawarcia układu) może zostać złożony wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego. Wówczas sąd, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, jednocześnie zwoła zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Takie postępowanie, którego celem jest zawarcie układu, ma charakter pewnej próby dążenia do kompromisu, który z jednej strony wyraża się głosowaniem koniecznym dla przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli,
a z drugiej strony zgodą na ten układ ze strony upadłego. Brak zgody ze strony upadłego powoduje brak zawarcia układu. Sąd wówczas musi zmienić sposób prowadzenia postępowania na postępowanie likwidacyjne.

Tym samym zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, będzie wyjątkiem od zasady, a nie regułą, jaką jest likwidacja majątku upadłego w tym postępowaniu. Główną funkcją układu ma być więc stworzenie możliwości uniknięcia pełnej likwidacji majątku upadłego, w szczególności np. jego lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje.