Przejdź do głównej części

Plan spłaty wierzycieli

03 lut 2020 5:27

Instytucja planu spłaty jest cechą charakterystyczną przepisów o upadłości konsumenckiej. Jej odpowiednikiem nie jest ani układ zawierany w postępowaniu upadłościowym, ani tym bardziej ugoda sądowa. Cechą charakterystyczną takiego planu spłaty pozostaje jego arbitralne ustalenie przez sąd upadłościowy. Oczywiście rozstrzygnięcie sądu upadłościowego może podlegać kontroli w toku instancji. Plan spłaty nie będzie zatem ustalany w drodze propozycji samego dłużnika, które będą następnie poddawane weryfikacji w akcie głosowania przez wierzycieli. Cechą charakterystyczną takiego planu spłaty jest jednocześnie jednorodzajowość jego treści. Oznacza to, iż sąd upadłościowy określi w treści planu spłaty
w jakim okresie czasu oraz w jakim zakresie, upadły będzie obowiązany do spłacania zobowiązań podlegających planowi spłaty, a także jaka część jego zobowiązań zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Nie jest więc możliwe ustalenie innych warunków odnośnie zobowiązań, aniżeli ich spłata. Plan spłaty już w swoim założeniu, zakłada iż zobowiązania upadłego nie zostaną spłacone w całości. Alternatywą dla planu spłaty przy upadłości konsumenckiej pozostaje układ. Dlatego też układ w upadłości konsumenckiej może np. przewidywać dłuższy czas spłaty wierzycieli, aniżeli sam plan spłaty. Ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę: możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania oraz osób pozostających na jego utrzymaniu (w tym ich potrzeby mieszkaniowe), wysokość niezaspokojonych wierzytelności, realność zaspokojenia wierzytelności w przyszłości.

Co do zasady, warunkiem przystąpienia do ustalania planu spłaty będzie zakończenie likwidacji majątku upadłego. Przez zakończenie likwidacji majątku rozumie się będzie sporządzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

Tym samym w momencie spełnienia warunków formalnych (czyli zatwierdzenia ostatecznego planu podziału lub zatwierdzenia listy wierzytelności), sąd z urzędu dokona wszczęcia tzw. postępowania wpadkowego, w przedmiocie ustalenia planu spłaty. Ten etap postępowania ma więc na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli i to w jak najwyższym stopniu. Sąd upadłościowy obligatoryjnie musi wysłuchać upadłego, syndyka i wierzycieli. Na postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty albo o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty przysługuje zażalenie, zarówno wierzycielom, jak i upadłemu. Uprawomocnienie się zaś postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli (albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli) skutkować będzie zakończeniem postępowania. Orzeczenie staje się wówczas prawomocne najpóźniej z chwilą rozpoznania ostatniego zażalenia przez sąd okręgowy.