Przejdź do głównej części

Wpadłeś w „spiralę zadłużenia”? Dowiedz się jak poprowadziliśmy podobną sprawę. Postanowienie

08 sty 2019 12:30

Postanowieniem z dnia 19.11.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość kolejnej naszej klientce Pani R.K.

Dzięki skrupulatnie przygotowanemu orzecznictwu oraz sprawnej pracy naszych prawników sąd nie miał wątpliwości, by ogłosić upadłość konsumencką Pani R.K., pomimo istnienia zobowiązań na kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych u 38 wierzycieli. Klientka zaciągała kolejne zobowiązania w firmach pożyczkowych, aby ratować swoją sytuację zdrowotną. Odbiło się to niestety na kondycji finansowej klientki, czego konsekwencją było zaistnienie stanu niewypłacalności. Sprawę utrudniał fakt, iż klientka podpisywała nowe umowy pożyczek również w celu spłaty poprzednich zobowiązań. Miało to na celu uniknięcie wypowiedzenia umów ze skutkiem natychmiastowej wymagalności całkowitych kwot pożyczek wraz z odsetkami. Sądy nieprzychylnie zapatrują się na tego rodzaju działanie i często powołując się zachowanie noszące znamiona rażącego niedbalstwa czyli m.in.. „spiralę zadłużenia” oddalają wnioski. Skutkuje to utratą możliwości ponownego składania wniosku o upadłość przez 10 lat. Wyjątkiem od tej reguły jest pojawienie się nowych okoliczności w czasie po oddaleniu wniosku przez sąd, co w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. W tym przypadku zastosowanie właściwej strategii procesowej pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Obecnie reprezentujemy interesy Pani R.K. na etapie właściwego postępowania upadłościowego przed syndykiem. Sprawa bez przeszkód zmierza do całkowitego umorzenia wszystkich zobowiązań.