Przejdź do głównej części

Ogłoszenie przez Sąd upadłości naszej klientki posiadającej 45 wierzycieli. Poznaj uzasadnienie Sądu

29 maj 2019 12:42

Postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r., Sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości naszej klientki. Pani A. jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej miała w spisie wierzycieli ponad 40 pozycji. Nie przeszkodziło to jednak, aby Sąd przychylił się do naszego wniosku. Sytuacja wydawała się beznadziejna i skazana na niepowodzenie. Wnioskodawczyni nie potrafiła jednoznacznie wskazać powodów zaciągania zobowiązań. Po raz kolejny przekonaliśmy się jednak, że orzecznictwo w tym zakresie jest mocno zróżnicowane i nie ma spraw zero jedynkowych. Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem Sądu.

Uzasadnienie:

A… złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, podając, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest dłużniczką czterdziestu pięciu wierzycieli. Środki pozyskane z pożyczek i kredytów przeznaczała na bieżące potrzeby i spłatę wcześniejszych zobowiązań, jednakże rosnąca kwota zobowiązań przekroczyła dochody, co uniemożliwiło ich regulowanie. Wskazała, że pracuje osiągając wynagrodzenie netto 2800 zł, ma na utrzymaniu 6-letniego syna, z którym zamieszkuje u matki. Nie posiada majątku za wyjątkiem środków pieniężnych bieżących z wynagrodzenia za pracę.

Po przeanalizowaniu wniosku i załączonej dokumentacji dotyczącej zadłużenia oraz po wysłuchaniu dłużniczki Sąd stwierdził, że:

  • dłużniczką jest niewypłacalna w rozumieniu art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego, albowiem utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
  • nie można ogłosić upadłości dłużniczki zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej Prawa upadłościowego [art. 4911 Prawa upadłościowego),
  • nie zachodzą żadne okoliczności nakazujące Sądowi oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (przesłanki negatywne) określone w art. 4914 Prawa upadłościowego.

Wobec powyższego Sąd wniosek uwzględnił, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości zawierające elementy określone w art. 4915 Prawa upadłościowego.