Przejdź do głównej części

Oferta Kancelarii Dextra Centro

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W życiu zdarzają się sytuacje, których nie zakładaliśmy i nie planowaliśmy. Niestety często prowadzą one do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania…i jeszcze jednego, i następnego, i kolejnego. Narastająca spirala zadłużenia prowadzi do stanu niewypłacalności. W pewnym momencie nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco swoich wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji znajduje się w Polsce coraz więcej osób. Liczba składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich rośnie w lawinowym tempie. Bardzo często ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje jedynym sensownym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które daje szanse na drugie życie.

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Owszem, postępowanie upadłościowe jest zazwyczaj postępowaniem trwającym dłuższy czas, ale jego skuteczne przeprowadzenie może w efekcie doprowadzić do umorzenia całości lub większej części zobowiązań. Jesteśmy po to, aby przeprowadzić Państwa przez całą procedurę, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku do sądu, poprzez reprezentowanie Państwa w procesie, aż do pozytywnego zakończenia sprawy. Naszym głównym zadaniem jest nie tylko zadbanie o stronę merytoryczną i procesową, ale również mentalną i emocjonalną. Jesteśmy osobami, do których możecie się Państwo zwrócić ze wszelkiego rodzaju wątpliwościami i pytaniami. Nasi specjaliści zapewnią Państwu fachową i kompleksową obsługę prawną, wszechstronną pomoc oraz niezbędne wsparcie.

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie posiada środków na regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą następujące konsekwencje:

 • cały majątek niewypłacalnego dłużnika wchodzi w skład tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk;
 • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu; do postępowań tych może wejść syndyk reprezentujący prawa i interesy konsumenta;
 • na skutek ogłoszenia upadłości prowadzone jest jedno postępowanie pod nadzorem syndyka, zamiast wielu odrębnych postępowań prowadzonych czasem przez wiele różnych organów egzekucyjnych.

Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek złożony przez konsumenta. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej oraz osoba, która nie jest już członkiem organu kapitałowej spółki handlowej.

 

 

Przygotowanie wniosku.  Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na urzędowym formularzu. Wniosek taki musi zawierać elementy wskazane przez ustawę:

 • dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL i NIP,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Rozpatrzenie wniosku przez sąd. Wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla zwykłego miejsca pobytu dłużnika w składzie jednego sędziego zawodowego. Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Jeśli sąd zdecyduje się przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu niejawnym dłużnik nie będzie musiał stawiać się w sądzie. Sąd wyda wówczas stosowne postanowienie, w którym ogłosi upadłość konsumencką. W przypadku wyznaczenia rozprawy sąd wezwie dłużnika na rozprawę i przesłucha go na okoliczności wskazane we wniosku. Po zamknięciu rozprawy sąd wyda postanowienie, w którym ogłosi upadłość konsumencką.

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnikowi przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Postępowanie przed Sądem II instancji. Po wniesieniu zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej akta sprawy są przekazywane do sądu II instancji. Sąd ten rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Po rozpoznaniu zażalenia sąd wydaje postanowienie, w którym oddala zażalenie dłużnika albo uchyla postanowienie sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd II instancji nigdy nie orzeka o ogłoszeniu upadłości.

Ustalenie listy wierzytelności i likwidacja majątku upadłego. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika następuje zgłaszanie przez wierzycieli swoich wierzytelności i ustalanie listy wierzytelności oraz likwidacja majątku dłużnika. W postępowaniu upadłościowym przez syndyka podejmowane są czynności, których celem jest:

 • ustalenie składu i wartości masy upadłości,
 • sporządzenie listy wierzytelności,
 • sprzedaż majątku upadłego i podział uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

Zgłaszanie wierzytelności jest instytucją mającą na celu ustalenie liczby wierzycieli oraz wysokości przysługujących im wierzytelności. Likwidacja majątku upadłego oznacza sprzedaż majątku dokonywaną przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza. Zakończeniem etapu likwidacji masy upadłości jest spieniężenie wszystkich jej składników. Uzyskane w ten sposób pieniądze dzielone są pomiędzy wierzycieli celem zaspokojenia ich wierzytelności oraz kosztów postępowania upadłościowego. Podział środków odbywa się na podstawie ustalonych planów podziału zgodnie z kategoriami pierwszeństwa zaspokojenia wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo upadłościowe.

Plan spłat wierzycieli. Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego, sąd z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli. W tym celu sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa upadłego, syndyka oraz wierzycieli. Ustalając plan spłat wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, wydatki upadłego konieczne na utrzymanie siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu, wysokość wierzytelności podlegających zaspokojeniu oraz realność ich zaspokojenia. Należy przy tym podkreślić, że możliwości zarobkowe upadłego oznaczają kwoty jakie upadły może potencjalne zarabiać biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Możliwości zarobkowe nie są więc kwotami, które upadły zarabia w momencie ustalania planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy lub osiemdziesiąt cztery miesiące), upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli na upadłym spoczywają określone w ustawie obowiązki. Upadły jest m.in. obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia każdego roku, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Umorzenie zobowiązań. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Należy pamiętać, że istnieje pewna kategoria zobowiązań, które nigdy nie podlegają umorzeniu, np. zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny czy obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty.

UPADŁOŚCI FIRMOWE

Przesłanki złożenia wniosku o upadłość firmy.

Podstawową przesłanką pozwalającą na zgłoszenie do właściwego sądu wniosku o upadłość firmy jest stan niewypłacalności. Zgodnie z art. 11 ustawy – Prawo upadłościowe przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość składników jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy niewypłacalny przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość firmy do sądu w terminie 30 dni od dnia, w którym stan niewypłacalności wystąpił (art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe). Brak złożenia wniosku w przewidzianym terminie może wywołać dla przedsiębiorcy negatywne skutki w postaci:

 • oddalenia wniosku o upadłość konsumencką;
 • orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • złożenia przez wierzyciela wniosku o upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej

Sprawy upadłościowe rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest właściwy sąd rejonowy (sąd gospodarczy). Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy musi odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w przepisach ustawy – Prawo upadłościowe. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w KRS; 2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy; 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089). Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy musi zawierać określone przez przepisy załączniki, wykazy i oświadczenia wnioskodawcy.

W sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego sąd taki wniosek oddali. Sąd może również oddalić wniosek, gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym w takim stopniu, że jego pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Powyższe nie oznacza jednak, że nie warto składać wniosku o upadłość do sądu. Wprost przeciwnie. Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy niemającego majątku na pokrycie kosztów postępowania i w konsekwencji jego oddalenie przez sąd jest rozwiązaniem korzystniejszym w kontekście późniejszego wnioskowania o upadłość konsumencką, aniżeli zaniechanie dopełnienia tego obowiązku. Niewypłacalny przedsiębiorca musi się bowiem liczyć z tym, że:

 • pomimo przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstwa będzie musiał przeprowadzić również upadłość konsumencką w celu pełnego oddłużenia, albo
 • pomimo oddalenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania, będzie ubiegać się o oddłużenie w trybie upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, warto jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy bez względu na to czy 30-dniowy termin do złożenia takiego wniosku już minął oraz bez względu na to czy przedsiębiorca posiada majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

SKARGI, POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Skargi oraz powództwa przeciwegzekucyjne stanowią niezwykle skuteczne środki ochrony przed egzekucją. Nasi prawnicy kompleksowo zajmą się Państwa sprawą i doprowadzą do opóźnienia lub całkowitego unicestwienia prowadzonej egzekucji. Dzięki temu zyskacie Państwo niezbędny czas na wyjście z trudnej sytuacji lub ”święty spokój” raz na zawsze !

Jeżeli przeciwko Państwu prowadzona jest egzekucja niezwłocznie się z nami skontaktujcie. Nasi prawnicy sporządzą dla Państwa odpowiednie pismo procesowe i złożą je we właściwym sądzie lub bezpośrednio komornikowi. Wykażemy, że działania komornika naruszają obowiązujące przepisy lub są niezgodne z zasadami etyki. Doprowadzimy do uchylenia lub ograniczenia tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

W procesie negocjacji najistotniejsza jest znajomość procedur negocjacyjnych i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów. Pozwala to w zdecydowanej większości przypadków doprowadzić do skutecznego umorzenia dużej części długu, jak również do całkowitego zwolnienia ze zobowiązania. Wierzyciele niechętnie rozmawiają z osobami nie będącymi profesjonalistami w dziedzinie windykacji. Bardzo często wykorzystują niewiedzę drugiej strony oraz stosują podstępne metody na zasadzie „kija i marchewki”. Dlatego niezmiernie ważna w procesie negocjacji jest nie tylko znajomość technik negocjacyjnych, ale przede wszystkim umiejętność dobrania odpowiedniego rozwiązana dla danego przypadku oraz posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych. Jedna zła decyzja podjęta na etapie rozmów prowadzonych z wierzycielem może bardzo dużo kosztować i spowodować daleko idące konsekwencje. Jako specjaliści w swojej branży mamy opracowany katalog procedur i sposobów na skuteczne prowadzenie negocjacji. Wiemy jakich w konkretnym przypadku użyć argumentów i jakie zastosować przepisy. Nasze działania mają na celu faktyczną, a nie tylko iluzoryczną pomoc. Zapewniamy, że dobrze przeprowadzony przez nasz zespół proces negocjacyjny pozwoli Państwu znacząco zmniejszyć lub całkowicie zredukować zadłużenie.

RESTRUKTURYZACJE

Nie każda trudna sytuacja finansowa firmy musi prowadzić do powstania stanu niewypłacalności, a w efekcie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istnieje skuteczny sposób na zachowanie przedsiębiorstwa i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji w jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych wskazanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne: postępowania o zatwierdzenie układu, przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Dobór właściwego trybu postępowania, opracowanie i wdrożenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie realnych propozycji układowych są kluczem do odbudowania i finansowego uzdrowienia Państwa firmy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 do polskiego porządku prawnego został wprowadzony nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone będzie w zdecydowanej większości poza sądem. Wszczęcie postępowania będzie następowało na skutek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonania obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie o restrukturyzacji spowoduje zawieszenie wszystkich prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Zawieszenie egzekucji dotyczyć będzie wszelkich wierzytelności, w tym również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, już na etapie otwarcia postępowania uproszczonego, wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych dla przedsiębiorcy umów, takich jak umowa najmu, kredytu, pożyczki, leasingu, czy rachunku bankowego.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma trwać w założeniu jak najkrócej. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie musiał zostać złożony przez przedsiębiorcę w sądzie w ciągu 4 miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze porozumienia z wierzycielami, ochrona przedsiębiorstwa wygaśnie. z mocy prawa.