Przejdź do głównej części

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W życiu zdarzają się sytuacje, których nie zakładaliśmy i nie planowaliśmy. Niestety często prowadzą one do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania…i jeszcze jednego, i następnego, i kolejnego. Narastająca spirala zadłużenia prowadzi do stanu niewypłacalności. W pewnym momencie nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco swoich wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji znajduje się w Polsce coraz więcej osób. Liczba składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich rośnie w lawinowym tempie. Bardzo często ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje jedynym sensownym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które daje szanse na drugie życie.

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Owszem, postępowanie upadłościowe jest zazwyczaj postępowaniem trwającym dłuższy czas, ale jego skuteczne przeprowadzenie może w efekcie doprowadzić do umorzenia całości lub większej części zobowiązań. Jesteśmy po to, aby przeprowadzić Państwa przez całą procedurę, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku do sądu, poprzez reprezentowanie Państwa w procesie, aż do pozytywnego zakończenia sprawy. Naszym głównym zadaniem jest nie tylko zadbanie o stronę merytoryczną i procesową, ale również mentalną i emocjonalną. Jesteśmy osobami, do których możecie się Państwo zwrócić ze wszelkiego rodzaju wątpliwościami i pytaniami. Nasi specjaliści zapewnią Państwu fachową i kompleksową obsługę prawną, wszechstronną pomoc oraz niezbędne wsparcie.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie posiada środków na regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą następujące konsekwencje:

 • cały majątek niewypłacalnego dłużnika wchodzi w skład tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk;
 • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu; do postępowań tych może wejść syndyk reprezentujący prawa i interesy konsumenta;
 • na skutek ogłoszenia upadłości prowadzone jest jedno postępowanie pod nadzorem syndyka, zamiast wielu odrębnych postępowań prowadzonych czasem przez wiele różnych organów egzekucyjnych.

Jakie przesłanki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe wszczyna się wyłącznie na wniosek złożony przez konsumenta. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Natomiast wniosku o ogłoszenie upadłości nie może złożyć spółka, fundacja, korporacja, stowarzyszenie, wspólnik spółki osobowej, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem osobowej spółki handlowej, małżeństwo łącznie (każdy małżonek musi złożyć osobny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej). W postępowaniu upadłościowym sąd bada czy nie zachodzi jedna z negatywnych przesłanek dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z treścią art. 491 (4) p.u. sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku w stosunku do konsumenta prowadzono już postępowanie upadłościowe, ale postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika (np. w trakcie trwania postępowania dłużnik podał nieprawdziwe dane i informacje dotyczące składników swojego majątku lub miejsc gdzie się one znajdują i z tego powodu sąd umorzył postępowanie upadłościowe),
 • w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku ustalony dla dłużnika w poprzednim postępowaniu upadłościowym plan spłaty został uchylony (np. na skutek nie wykonywania planu spłaty, zatajenia źródła dochodu lub przychodu)
 • w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (np. jako przedsiębiorca nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości),
 • w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik dokonał czynności prawnej, która prawomocnie została uznana przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności oraz jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne. Spełnienie jednej z powyższych negatywnych przesłanek nie oznacza, że nie istnieje możliwość skutecznego wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Ustawa odwołuje się bowiem do tzw. klauzul generalnych w postaci względów słuszności i względów humanitarnych. Jeżeli w danym przypadku zostanie wykazane, że zachodzą okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości poparte względami słuszności lub względami humanitarnymi sąd może orzec o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dlatego tak ważne jest fachowe i rzetelne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Przygotowanie wniosku.  Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na urzędowym formularzu. Wniosek taki musi zawierać elementy wskazane przez ustawę:

 • dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Rozpatrzenie wniosku przez sąd. Wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla zwykłego miejsca pobytu dłużnika w składzie jednego sędziego zawodowego. Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Jeśli sąd zdecyduje się przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu niejawnym dłużnik nie będzie musiał stawiać się w sądzie. Sąd wyda wówczas stosowne postanowienie, w którym ogłosi upadłość konsumencką albo oddali wniosek o ogłoszenie takiej upadłości. W przypadku wyznaczenia rozprawy sąd wezwie dłużnika na rozprawę i przesłucha go na okoliczności wskazane we wniosku. Po zamknięciu rozprawy sąd wyda postanowienie, w którym ogłosi upadłość konsumencką albo oddali wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnikowi przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie przed Sądem II instancji. Po wniesieniu zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej akta sprawy są przekazywane do sądu II instancji. Sąd ten rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Po rozpoznaniu zażalenia sąd wydaje postanowienie, w którym albo oddala zażalenie dłużnika albo uchyla postanowienie sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd II instancji nigdy nie orzeka o ogłoszeniu upadłości. Ustalenie listy wierzycieli i likwidacja majątku upadłego. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika następuje zgłaszanie przez wierzycieli swoich wierzytelności i ustalanie listy wierzytelności oraz likwidacja majątku dłużnika. W postępowaniu upadłościowym przez syndyka podejmowane są czynności, których celem jest:

 • ustalenie składu i wartości masy upadłości,
 • sporządzenie listy wierzytelności,
 • sprzedaż majątku upadłego i podział uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

Zgłaszanie wierzytelności jest instytucją mającą na celu ustalenie liczby wierzycieli oraz wysokości przysługujących im wierzytelności. Likwidacja majątku upadłego oznacza sprzedaż majątku dokonywaną przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza. Zakończeniem etapu likwidacji masy upadłości jest spieniężenie wszystkich jej składników. Uzyskane w ten sposób pieniądze dzielone są pomiędzy wierzycieli celem zaspokojenia ich wierzytelności oraz kosztów postępowania upadłościowego. Podział środków odbywa się na podstawie ustalonych planów podziału zgodnie z kategoriami pierwszeństwa zaspokojenia wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo upadłościowe. Plan spłat wierzycieli. Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego, sąd z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli. W tym celu sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa upadłego, syndyka oraz wierzycieli. Ustalając plan spłat wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, wydatki upadłego konieczne na utrzymanie siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu, wysokość wierzytelności podlegających zaspokojeniu oraz realność ich zaspokojenia. Należy przy tym podkreślić, że możliwości zarobkowe upadłego oznaczają kwoty jakie upadły może potencjalne zarabiać biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Możliwości zarobkowe nie są więc kwotami, które upadły zarabia w momencie ustalania planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy), upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać jednak zaskarżone przez wierzycieli. W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli na upadłym spoczywają określone w ustawie obowiązki. Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia każdego roku, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym upadły wykazuje: osiągnięte przychody, spłacone kwoty, nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umorzenie wierzytelności. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Należy pamiętać, że istnieje pewna kategoria zobowiązań, które nigdy nie podlegają umorzeniu, np. zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny czy obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli.  

UPADŁOŚCI FIRMOWE

Przesłanki złożenia wniosku o upadłość firmy. Podstawową przesłanką pozwalającą na zgłoszenie do właściwego sądu wniosku o upadłość firmy jest stan niewypłacalności. Zgodnie z art. 11 ustawy – Prawo upadłościowe przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość składników jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Termin do złożenia wniosku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy niewypłacalny przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość firmy do sądu w terminie 30 dni od dnia, w którym stan niewypłacalności wystąpił (art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe). Brak złożenia wniosku w przewidzianym terminie może wywołać dla przedsiębiorcy negatywne skutki w postaci:

 • oddalenia wniosku o upadłość konsumencką przez okres 10 lat od dnia niewypłacalności;
 • orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • złożenia przez wierzyciela wniosku o upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia zaprzestania przez niego prowadzenia działalności.

Rozpoznanie wniosku przez sąd. Sprawy upadłościowe rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest właściwy sąd rejonowy (sąd gospodarczy). Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy musi odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w przepisach ustawy – Prawo upadłościowe. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w KRS; 2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy; 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089). Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy musi zawierać określone przez przepisy załączniki, wykazy i oświadczenia wnioskodawcy. Brak majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego sąd taki wniosek oddali. Sąd może również oddalić wniosek, gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym w takim stopniu, że jego pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Powyższe nie oznacza jednak, że nie warto składać wniosku o upadłość do sądu. Wprost przeciwnie. Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy niemającego majątku na pokrycie kosztów postępowania i w konsekwencji jego oddalenie przez sąd jest rozwiązaniem korzystniejszym w kontekście późniejszego wnioskowania o upadłość konsumencką, aniżeli zaniechanie dopełnienia tego obowiązku. Niewypłacalny przedsiębiorca musi się bowiem liczyć z tym, że:

 • pomimo przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstwa będzie musiał przeprowadzić również upadłość konsumencką w celu pełnego oddłużenia, albo
 • pomimo oddalenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania, będzie ubiegać się o oddłużenie w trybie upadłości konsumenckiej.

Reasumując, warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy bez względu na to czy 30-dniowy termin do złożenia takiego wniosku już minął oraz bez względu na to czy przedsiębiorca posiada majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.  

SKARGI, POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Skargi, zażalenia oraz powództwa przeciwegzekucyjne stanowią niezwykle skuteczne środki ochrony przed egzekucją. Nasi prawnicy kompleksowo zajmą się Państwa sprawą i doprowadzą do opóźnienia lub całkowitego unicestwienia prowadzonej egzekucji. Dzięki temu zyskacie Państwo niezbędny czas na wyjście z trudnej sytuacji lub ”święty spokój” raz na zawsze ! Jeżeli przeciwko Państwu prowadzona jest egzekucja niezwłocznie się z nami skontaktujcie. Nasi prawnicy sporządzą dla Państwa odpowiednie pismo procesowe i złożą je we właściwym sądzie lub bezpośrednio komornikowi. Wykażemy, że działania komornika naruszają obowiązujące przepisy lub są nieetyczne. Doprowadzimy do uchylenia tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja !

UCHYLANIE SĄDOWYCH NAKAZÓW ZAPŁATY

Ogromnym problemem w naszym kraju jest egzekwowanie długów, które nie istnieją lub są przedawnione albo takich, których istnienia, zasadności i wysokości banki lub firmy pożyczkowe nie są w stanie należycie udowodnić. Problem rzekomych długów dotyka wiele osób fizycznych i przedsiębiorców, powodując ogromne kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Nakazy zapłaty wydawane przez sądy bardzo często są bezzasadne. Sprawy, w których sądy zasądzają roszczenia praktycznie bez żadnych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązań nie należą do wyjątków. Szczególnie wówczas, gdy dostaliście Państwo nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie (tzw. e-sądu) z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że taki nakaz zapłaty, po podjęciu odpowiednich działań, zostanie skutecznie uchylony. Znamy również skuteczne metody umarzania zobowiązań, których istnienie jest faktem i które w oczywisty sposób należą się wierzycielom, ale przy ich udowadnianiu na etapie postępowania sądowego wierzyciele popełnili błędy lub zaistniały niedokładności pozwalające na skuteczne oddalenie powództwa i w efekcie umorzenie zobowiązania w całości ! Istnieje bowiem od kilku do kilkunastu możliwych do podniesienia zarzutów, z których skuteczności niewiele osób zdaje sobie sprawę. Nawet w sytuacji kiedy została Państwu doręczona z sądu korespondencja zawierająca nakaz zapłaty, odpis pozwu oraz załączniki do niego i wydaje się, że sprawa jest beznadziejna są duże szanse na pozbycie się zadłużenia ! Wystarczy w terminie złożyć sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty oraz wskazać na istnienie pewnych okoliczności, które spowodują że sąd oddali powództwo. Naszym zadaniem jest pomóc Państwu w walce z takimi zobowiązaniami. Jeżeli dostaliście Państwo z sądu nakaz zapłaty wystawiony na rzecz firmy windykacyjnej lub banku niezwłocznie skontaktujcie się z naszymi prawnikami. W takim przypadku najistotniejsza jest szybka reakcja. Większość nakazów zapłaty jesteśmy w stanie skutecznie uchylić, a następnie pomożemy Państwu całkowicie anulować długi ! Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. Jedynym Państwa kosztem jest koszt korespondencji i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (maksymalnie do 50 zł) ! Koszty wynagrodzenia naszych prawników pokrywają firmy windykacyjne lub banki, jako strony przegrywające proces !

POWÓDZTWA O WYDANIE NAKAZÓW ZAPŁATY

W obecnych realiach społeczno-gospodarczych coraz częściej zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą „doczekać się” na uregulowanie faktur za dostarczone towary lub wykonane usługi. Wyniki ostatnich badań wskazują, że aż 9 na 10 przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w spłacie należności. Faktury w Polsce płacone są kontrahentom ze średnio dwumiesięcznym opóźnieniem. Z roku na rok odsetek przeterminowań wzrasta. Zaległości przekraczające datę wymagalności o co najmniej 3 miesiące dotyczą prawie 1/3 wszystkich przedsiębiorców. Ogromna skala tego zjawiska coraz częściej prowadzi do utraty płynności finansowej polskich firm albo jej pogłębienia. Jedyną radą jest nie czekać i podjąć działania zmierzające do odzyskania należności póki nie jest za późno. Prawnicy naszej kancelarii szybko i sprawnie przygotują powództwo i wystąpią do właściwego sądu o wydanie nakazu zapłaty. Dzięki ścisłej współpracy naszej kancelarii z komornikami sądowymi nakazy zapłaty nie okażą się jedynie „nic niewartymi świstkami papieru”. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwoli Państwu odzyskać należne pieniądze szybciej niż w standardowym toku czynności. Do obsługi prawnej przyjmujemy:

 • sprawy przedsiębiorców jak również osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tysięcy złotych;
 • sprawy ze stosunków gospodarczych oraz podlegające rozpoznaniu w zwykłym trybie.

 

NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

W procesie negocjacji najistotniejsza jest znajomość procedur negocjacyjnych i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów. Pozwala to w zdecydowanej większości przypadków doprowadzić do skutecznego umorzenia dużej części długu, jak również do całkowitego zwolnienia ze zobowiązania. Wierzyciele niechętnie rozmawiają z osobami nie będącymi profesjonalistami w dziedzinie windykacji. Bardzo często wykorzystują niewiedzę drugiej strony oraz stosują podstępne metody na zasadzie „kija i marchewki”. Dlatego niezmiernie ważna w procesie negocjacji jest nie tylko znajomość technik negocjacyjnych, ale przede wszystkim umiejętność dobrania odpowiedniego rozwiązana dla danego przypadku oraz posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych. Jedna zła decyzja podjęta na etapie rozmów prowadzonych z wierzycielem może bardzo dużo kosztować i spowodować daleko idące konsekwencje. Jako specjaliści w swojej branży mamy opracowany katalog procedur i sposobów na skuteczne prowadzenie negocjacji. Wiemy jakich w konkretnym przypadku użyć argumentów i jakie zastosować przepisy. Nasze działania mają na celu faktyczną, a nie tylko iluzoryczną pomoc. Zapewniamy, że dobrze przeprowadzony przez nasz zespół proces negocjacyjny pozwoli Państwu znacząco zmniejszyć lub całkowicie zredukować zadłużenie.

 •