Przejdź do głównej części

Nie posiadasz dowodów? Nic straconego. Zobacz pełne uzasadnienie sądu

20 lis 2018 12:59

Klientka D.K. podczas postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy nie posiadała dowodów potwierdzających jej zeznania. Odpowiednio sformułowane uzasadnienie do wniosku oraz interwencja naszych prawników pozwoliła przekonać sąd do słuszności twierdzeń Pani D.K., co zostało podkreślone przez sąd w uzasadnieniu do postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. „Podane przez dłużniczkę przyczyny powstania jej niewypłacalności nie zostały poparte dowodami, nie ma jednak podstaw do tego, aby nie dać im wiary” Jest to niezmiernie ważna informacji, dla osób, które z różnych przyczyn utraciły niezbędne dokumenty uzasadniające powstanie niewypłacalności. Nie jest to zatem bezwzględna przesłanka negatywna do oddalenia wniosku przez sąd.

 

Wnioskiem datowanym na dzień 22 lutego 2017 roku, uzupełnionym w następstwie wezwania pismem z dnia 26 kwietnia 2017 roku dłużniczka D. K., domagała się ogłoszenia swojej upadłości jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. tzw. upadłości konsumenckiej.

Dłużniczka wskazała, iż rozeznanie dłużniczki w czasie zaciągania zobowiązań było mocno ograniczone zarówno w chwili zaciągania zobowiązań jak i również obecnie. Ponadto dłużniczka wskazała, iż przeciwko niej od dłuższego czasu toczy się egzekucja sądowa z otrzymywanego przez nią świadczenia z ubezpieczeń społecznych, z którego dokonywane są stale potrącenia.

W uzasadnieniu wniosku dłużniczka podała, iż z powodów zdrowotnych, z potrzeby leczenia miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, udaru mózgu, który przeszła w 2011 roku zaciągnęła kilka pożyczek, lecz w wyniku trudności z ich spłatą zaciągała kolejne pożyczki na spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Dłużniczka wskazała, iż do połowy 2016 roku starała się zaspokajać pozostałe swoje długi. Dłużniczka wskazała, iż zamieszkuje wraz z synem ponosząc opłaty miesięczne za: prąd w wysokości 200,00 zł, wodę -80,00 zł, gaz-350,00 zł, wywóz śmieci- 24,00 zł, leki-300,00 zł, wyżywienie- 1.000,00 zł, telefony- 75,00 zł, środki higieniczne-200,00 zł, odzież-100,00 zł, obuwie-50,00 zł oraz podatek od nieruchomości- 250,00 zł rocznie i opał-1.900,00 zł rocznie.

Dłużniczka wskazała, iż nie posiada żadnych wartościowych składników majątku i utrzymuje się z renty rodzinnej w wysokości 1.050,50 zł netto miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Stan faktyczny niniejszej sprawy został ustalony na podstawie oświadczeń dłużniczki zawartych we wniosku oraz dokumentów do niego dołączonych.

Dłużniczka – D. K. ma 79 lat, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W dniu 6 czerwca 2007 roku dłużniczka zawarła umowę kredytu z (…).

Dłużniczka w dniu 27 listopada 2007 roku zawarła umowę kredytu odnawialnego z (…) na kwotę 13.000,00 zł.

W dniu 3 stycznia 2009 roku dłużniczka zawarła umowę pożyczki z (…) S.A. na kwotę 5.200,00 zł.

Dłużniczka w okresie od 13 do 22 sierpnia 2011 roku przebywała w Szpitalu Wojewódzkim w B., gdzie rozpoznano u niej udar niedokrwienny mózgu z niedowładem połowiczym wycofującym się, miażdżycę uogólnioną, kryzę nadciśnieniową, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2.

Dłużniczka posiada .^^wierzycieli, wobec których zadłużenie z tytułu należności głównych wynosi 376.435,78 zł. Dłużniczka posiada wierzytelności sporne na łączną wartość 3.674,98 zł.

Wobec dłużniczki wszczęto postępowania egzekucyjne.

Dłużniczka otrzymuje świadczenie z tytułu renty rodzinnej w wysokości 1.050,50 zł. Dłużniczka nie posiada żadnych wartościowych składników majątku.

Dłużniczka mieszka wraz z synem. Dłużniczka ponosi następujące miesięczne koszty utrzymania: 200,00 zł prąd; 80,00 zł woda; 350,00 zł gaz; 24,00 zł wywóz śmieci; 300,00 zł leki; 1.000,00 zł wyżywienie; telefony 75,00 zł; środki higieniczne 200,00 zł; odzież 100,00 zł; obuwie 50,00 zł oraz podatek od nieruchomości 250,00 zł rocznie i opał 1.900,00 zł rocznie.

Dowód: spis wierzytelności, zestawienie postępowań egzekucyjnych, umowy kredytów, dokumentacja medyczna

Wobec D. K. nigdy nie prowadzono postępowania upadłościowego, nie miała ona ustalonego planu spłaty ani go nie uchylono. Nie miała obowiązku składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a żadna jej czynność prawna nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sąd zważył co następuje:

Podstawą ogłoszenia upadłości jest, podobnie jak to ma miejsce w postępowaniu dotyczącym upadłości przedsiębiorców, stan niewypłacalności dłużnika (art. 10 ustawy Prawo upadłościowe – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2171; dalej – PrUp). Pojęcie niewypłacalności dłużnika będącego osobą fizyczną definiuje przepis art. 11 ust. 1 ustawy stanowiący, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 a PrUp – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w* wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że D. K. jest niewypłacalna, albowiem nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a łączna wartość wymagalnych zobowiązań dłużniczki wynosi ponad 370 tys. zł.

Spełnienie powyższej przesłanki nie jest jednak wystarczające do ogłoszenia upadłości dłużniczki.

Oceniając zgromadzony materiał dowodowy oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia dłużniczki należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zgodnie z art. 4914 ust. 4 PrUp, albowiem Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Dłużniczka podała, iż przyczyną powstania zadłużenia było wystąpienie u niej wielu schorzeń, a w tym miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz udaru mózgu. Dłużniczka zaciągała zobowiązania w celu finansowania kosztów leczenia.

Podane przez dłużniczkę przyczyny powstania jej niewypłacalności nie zostały poparte dowodami, nie ma jednak podstaw do tego, aby nie dać im wiary. W ocenie Sądu są one jednak niezupełne.

Dłużniczka zaciągała pożyczki już w 2007 roku. Podała, iż w tym czasie posiadała zdolności kredytowe. Kolejne pożyczki zaciągała w związku z problemami zdrowotnymi. Dłużniczka nie posiada jednak dokumentacji pozwalającej na ustalenie dat zaciągnięcia zobowiązań, w tym także dokumentacji potwierdzającej finansowanie z zaciągniętych zobowiązań kosztów leczenia.

Na podstawie samych twierdzeń dłużniczki nie da się skonstatować czy dłużniczka zaciągała zobowiązania wyłącznie w celu ratowania swojego stanu zdrowia. Niezupełność danych należy uznać za istotną.

Niezależnie od powyższego w ocenie Sądu zachodzą uzasadnione przesłanki do przeprowadzenia postępowania ze względów humanitarnych i względów słuszności określone m.in. w art. 4914 ust. 4 PrlJp.

Dłużniczka jest w podeszłym wieku, ma 78 lat i pozostaje na rencie rodzinnej. Dłużniczka jest osobą cierpiącą na wiele schorzeń wymagających ciągłego leczenia i nakładów finansowych. Nie jest w stanie równocześnie zapewnić sobie podstawowego bytu, a w tym opłacić leków oraz regulować swoich wymagalnych zobowiązań bez uszczerbku na swoim zdrowiu. Wobec braku środków korzysta z pomocy osób trzecich.

Mając na uwadze powyższe, ogłoszenie upadłości dłużniczki jest słuszne i zgodne z zasadami etycznymi.

W niniejszej sprawie nie zachodzą również negatywne przesłanki określone w art. 4914 ust. 2″ – 3 PrUp, gdyż wobec dłużniczki nie przeprowadzono nigdy postępowania upadłościowego i żadna jej czynność prawna nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Brak jest także dowodów na to, aby dłużniczka doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 ust. 1 ustawy).

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji w oparciu o przepisy art. 10, 11 ust. 1 oraz art. 4914 ust. 4 i art. 4915 cytowanej wyżej ustawy Prawo upadłościowe. Wyznaczenie sędziego komisarza, syndyka oraz terminów do zgłaszania wierzytelności nastąpiło na podstawie art. 4915 ust. 1 pkt 4 i 5 powoływanej ustawy.

ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Dłużniczka podała, iż przyczyną powstania zadłużenia było wystąpienie u niej wielu schorzeń, a w tym miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz udaru mózgu. Dłużniczka zaciągała zobowiązania w celu finansowania kosztów leczenia.

Podane przez dłużniczkę przyczyny powstania jej niewypłacalności nie zostały poparte dowodami, nie ma jednak podstaw do tego, aby nie dać im wiary. W ocenie Sądu są one jednak niezupełne.

Dłużniczka zaciągała pożyczki już w 2007 roku. Podała, iż w tym czasie posiadała zdolności kredytowe. Kolejne pożyczki zaciągała w związku z problemami zdrowotnymi. Dłużniczka nie posiada jednak dokumentacji pozwalającej na ustalenie dat zaciągnięcia zobowiązań, w tym także dokumentacji potwierdzającej finansowanie z zaciągniętych zobowiązań kosztów leczenia.

Na podstawie samych twierdzeń dłużniczki nie da się skonstatować czy dłużniczka zaciągała zobowiązania wyłącznie w celu ratowania swojego stanu zdrowia. Niezupełność danych należy uznać za istotną.

Niezależnie od powyższego w ocenie Sądu zachodzą uzasadnione przesłanki do przeprowadzenia postępowania ze względów humanitarnych i względów słuszności określone m.in. w art. 4914 ust. 4 PrUp.

Dłużniczka jest w podeszłym wieku, ma 78 lat i pozostaje na rencie rodzinnej. Dłużniczka jest osobą cierpiącą na wiele schorzeń wymagających ciągłego leczenia i nakładów finansowych. Nie jest w stanie równocześnie zapewnić sobie podstawowego bytu, a w tym opłacić leków oraz regulować swoich wymagalnych zobowiązań bez uszczerbku na swoim zdrowiu. Wobec braku środków korzysta z pomocy osób trzecich.

Mając na uwadze powyższe, ogłoszenie upadłości dłużniczki jest słuszne i zgodne z zasadami etycznymi.

W niniejszej sprawie nie zachodzą również negatywne przesłanki określone w art. 4914 ust. 2* – 3 PrUp, gdyż wobec dłużniczki nie przeprowadzono nigdy postępowania upadłościowego i żadna jej czynność prawna nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Brak jest także dowodów na to, aby dłużniczka doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek, rażącego niedbalstwa ( art. 4914 ust.l ustawy ).

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji w oparciu o przepisy art. 10, 11 ust. 1 oraz art. 4914 ust. 4 i art. 4915 cytowanej wyżej ustawy Prawo upadłościowe. Wyznaczenie sędziego komisarza, syndyka oraz terminów do zgłaszania wierzytelności nastąpiło na podstawie art. 4915 ust. 1 pkt 4 i 5 powoływanej ustawy.

W odniesieniu do punktu 5 sentencji zauważyć należy, że konieczność jego umieszczenia wynika ze skutków regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego i potrzeby zapewnienia skuteczności postępowania upadłościowego wobec dłużniczki w ramach całej Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii).

Natomiast jurysdykcja sądów polskich w niniejszej sprawie (punkt 6 sentencji) została stwierdzona na podstawie art. 382 ustawy Prawo upadłościowe.