Przejdź do głównej części

Jak wygląda wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

03 lut 2020 5:24

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczyna się
i prowadzi na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kończy się ono zaś albo oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości, albo też samym ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest zawsze datą upadłości.
W przypadku więc wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po np. ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd II instancji za datę ogłoszenia upadłości będzie uważać się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ma to istotne znaczenie. Z chwilą bowiem ogłoszenia upadłości zachodzą
w odniesieniu do osoby upadłego ( jego majątku, zobowiązań, stosunków majątkowych małżeńskich, postępowań sądowych, postępowań administracyjnych) istotne skutki. Dlatego tak duże znaczenie ma sprecyzowanie, z jaką dokładnie chwilą powstają skutki związane
z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 4915 u.p. w przypadku uwzględnienia wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL upadłego albo dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze;

4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego (jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej), do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;

5) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Niewypłacalność dłużnika (przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych) będzie zobowiązywać sąd do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Takie postanowienie zapada wówczas na posiedzeniu niejawnym, chyba że wyznaczono rozprawę.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewne daleko idące skutki określonego braku działań wierzycieli. Niezastosowanie się do wezwania (w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości) przez wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu, będzie skutkować tym, iż wierzyciel zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów wynikających z jego spóźnienia oraz że nie będzie objęty planami podziału, które miały miejsce przed rozpoznaniem jego zgłoszenia. Natomiast brak zastosowania się do wezwania przez osobę, której przysługują prawa i roszczenia osobiste dotyczące nieruchomości należącej do upadłego (jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej), skutkuje w ogóle utratą prawa powoływania się na niezgłoszone prawa oraz roszczenia osobiste w postępowaniu upadłościowym.