Przejdź do głównej części

PORADY JAK OCHRONIĆ MAJĄTEK PRZED EGZEKUCJĄ

Postępowanie egzekucyjne, jeżeli już do niego dojdzie, niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo, że Państwa majątkiem zacznie interesować się komornik. Nasi specjaliści udzielą fachowych i kompleksowych porad jak skutecznie ochronić swój majątek przed trwającą lub mogącą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości egzekucją. Dysponujemy szeroką wiedzą popartą wieloletnią praktyką w pracy w kancelariach komorniczych.

Bogate doświadczenie w zakresie egzekucji pozwoli nam znaleźć adekwatne rozwiązanie Państwa problemu.

NEGOCJACJE I MEDIACJE Z WIERZYCIELAMI

W procesie negocjacji najistotniejsza jest znajomość procedur negocjacyjnych i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów. Pozwala to w zdecydowanej większości przypadków doprowadzić do skutecznego umorzenia dużej części długu, jak również do całkowitego zwolnienia ze zobowiązania. Wierzyciele niechętnie rozmawiają z osobami nie będącymi profesjonalistami w dziedzinie windykacji. Bardzo często wykorzystują niewiedzę drugiej strony oraz stosują podstępne metody na zasadzie „kija i marchewki”. Dlatego niezmiernie ważna w procesie negocjacji jest nie tylko znajomość technik negocjacyjnych, ale przede wszystkim umiejętność dobrania odpowiedniego rozwiązana dla danego przypadku oraz posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych. Jedna zła decyzja podjęta na etapie rozmów prowadzonych z wierzycielem może bardzo wiele kosztować i spowodować daleko idące komplikacje.

Jako specjaliści w swojej branży mamy opracowany katalog procedur i sposobów na skuteczne prowadzenie negocjacji. Wiemy jakich w konkretnym przypadku użyć argumentów i jakie zastosować przepisy. Nasze działania mają na celu faktyczną i rzeczywistą, a nie tylko iluzoryczną pomoc. Zapewniamy, że dobrze przeprowadzony przez nas proces negocjacyjny pozwoli Państwu znacząco zmniejszyć lub całkowicie zredukować zadłużenie.

RESTRUKTURYZACJE ZADŁUŻEŃ

Restrukturyzacja to profesjonalne określenie czynności polegającej na zmianie w aktywach, pasywach lub organizacji finansów. Restrukturyzacja ma na celu transformację, poprawę sytuacji finansowej osoby mającej problemy z płynnością i wypłacalnością poprzez między innymi dopasowanie wysokości rat do możliwości finansowych lub zmniejszenie wysokości zobowiązań. Jednym słowem restrukturyzacja ma na celu poprawę komfortu życia finansowego.

Nasze działania ukierunkowane są na przeprowadzanie czynności zmierzających do polepszenia Państwa komfortu finansowego, w szczególności poprzez negocjowanie wysokości rat, terminów ich zapłaty, wysokości odsetek. Większość zobowiązań można skutecznie zrestrukturyzować.

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W życiu zdarzają się sytuacja, których nie zakładaliśmy i nie planowaliśmy. Niestety często prowadzą one do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania…i jeszcze jednego, i następnego, i kolejnego. Narastająca spirala zadłużenia prowadzi do stanu niewypłacalności. W pewnym momencie nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco swoich wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji znajduje się w Polsce coraz więcej osób. Liczba składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich rośnie w lawinowym tempie. Bardzo często ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje jedynym sensownym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które daje szanse na drugie życie.

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Owszem, postępowanie upadłościowe jest zazwyczaj postępowaniem trwającym dłuższy czas, ale jego skuteczne przeprowadzenie może w efekcie doprowadzić do umorzenia całości lub większej części zobowiązań. Jesteśmy po to, aby przeprowadzić Państwa przez całą procedurę, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku do sądu, poprzez reprezentowanie Państwa w procesie, aż do pozytywnego zakończenia sprawy. Naszym głównym zadaniem jest nie tylko zadbanie o stronę merytoryczną i procesową, ale również mentalną i emocjonalną. Jesteśmy osobami, do których możecie się Państwo zwrócić ze wszelkiego rodzaju wątpliwościami i pytaniami. Nasi specjaliści zapewnią Państwu fachową i kompleksową obsługę prawną, wszechstronną pomoc oraz niezbędne wsparcie.

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie posiada środków na regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą następujące konsekwencje:

  • cały majątek niewypłacalnego dłużnika wchodzi w skład tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk;
  • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu; do postępowań tych może wejść syndyk reprezentujący prawa i interesy konsumenta;
  • na skutek ogłoszenia upadłości prowadzone jest jedno postępowanie pod nadzorem syndyka, zamiast wielu odrębnych postępowań prowadzonych czasem przez wiele różnych organów egzekucyjnych.

Jakie przesłanki trzeba spełnić żeby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wszczyna się wyłącznie na wniosek złożony przez konsumenta. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Natomiast wniosku o ogłoszenie upadłości nie może złożyć spółka, fundacja, korporacja, stowarzyszenie, wspólnik spółki osobowej, małżeństwo łącznie (każdy małżonek musi złożyć osobny wniosek o ogłoszenie upadłości) oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

W postępowaniu upadłościowym sąd bada czy nie zachodzi jedna z negatywnych przesłanek dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z treścią art. 491 (4) p.u. sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli:

– konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

– w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku w stosunku do konsumenta prowadzono już postępowanie upadłościowe, ale postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika (np. w trakcie trwania postępowania dłużnik podał nieprawdziwe dane i informacje dotyczące składników swojego majątku lub miejsc gdzie się one znajdują i z tego powodu sąd umorzył postępowanie upadłościowe);

– w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku ustalony dla dłużnika w poprzednim postępowaniu upadłościowym plan spłaty został uchylony (np. na skutek nie wykonywania planu spłaty, zatajenia źródła dochodu lub przychodu);

– w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (np. jako przedsiębiorca nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości);

– w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik dokonał czynności prawnej, która prawomocnie została uznana przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

– w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzone było postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań (jeżeli w okresie ostatnich dziesięciu lat prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zakończył się oddaleniem wniosku przez sąd nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować ponowić wniosek i przeprowadzić postępowanie upadłościowe we współpracy z profesjonalistami jakimi są członkowie naszego zespołu);

– dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Spełnienie jednej z powyższych negatywnych przesłanek nie uniemożliwia definitywnie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Ustawa odwołuje się bowiem do tzw. klauzul generalnych w postaci względów słuszności i względów humanitarnych. Jeżeli w danym konkretnym przypadku sąd uzna, że zachodzą okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości poparte względami słuszności lub względami humanitarnymi może orzec o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jakie są statystyki w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

W 2017 r. do dnia 31 października opublikowano w MSIG aż 19 596 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi. 4.492 postępowania dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 491 upadłości firm, a 274 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2016 r w MSiG opublikowano 15 265 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi, w tym 4.434 dotyczyło ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 606 ogłoszenia upadłości firm, a 212 to ogłoszenia o otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2015 r. miały miejsce 7.354 takie ogłoszenia, w tym 750 to ogłoszenia o upadłościach firm, a 2.112 ogłoszenia dotyczące upadłości konsumenckich.

W 2014 r. takich ogłoszeń było 4.532, w tym 807 to ogłoszenia upadłości, natomiast w 2013 r. takich ogłoszeń było 4.435, w tym 888 to ogłoszenia upadłości.

Jak więc wynika z powyższego w ostatnich latach nastąpił wyraźny i dynamiczny wzrost składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich, jak i liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich.

UNIEWAŻNIANIE UMÓW BANKOWYCH

Banki lub firmy pożyczkowe bardzo często w umowach z klientami posługują się tak zwanymi klauzulami niedozwolonymi (klauzulami abuzywnymi). Klienci jako słabsze strony transakcji nie mają w praktyce jakiegokolwiek rzeczywistego wpływu na brzmienie poszczególnych zapisów umowy.

W Państwa imieniu występujemy do właściwych organów o uznanie poszczególnych postanowień umownych za niedozwolone, a tym samym nieważne i niewiążących naszych klientów. Przeprowadzamy czynności mające na celu odzyskiwanie od banków i firm pożyczkowych nienależnych im świadczeń.

Rejestr klauzul niedozwolonych

Każdy konsument może samodzielnie sprawdzić czy dane postanowienie umowne nie zostało już uznane za niedozwolone. Do tego celu służy rejestr klauzul niedozwolonych.

Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywane były postanowienia umowne uznane za niedozwolone na mocy orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przed dniem 17.04.2016 r., czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecnie, ze względu na zmianę modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy z sądowej na administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK, do rejestru klauzul niedozwolonych trafiają klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed dniem 17.04.2016 r. W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w tak zwanej bazie decyzji umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PISMA I WNIOSKI DO KOMORNIKÓW

Niejednokrotnie zdarza się, że postępowania egzekucyjne prowadzone są z naruszeniem obowiązujących przepisów lub zasad etyki, czego często nie jesteśmy świadomi. Wielokrotnie również, pomimo prawidłowo prowadzonych egzekucji, istnieją skuteczne metody ograniczania zajęć egzekucyjnych, zawieszania lub umarzania postępowań egzekucyjnych, wstrzymywania czynności egzekucyjnych lub skutecznego przedłużania prowadzonych egzekucji.

Podejmiemy na Państwa rzecz wszelkiego rodzaju czynności zmierzające do zminimalizowania lub zniweczenia skutków prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wiemy jak robić to skutecznie. Istnieje szereg rozwiązań i możliwości działania mogących przynieść pozytywne i zadowalające rezultaty. Najważniejsza jest świadomość, że postępowanie egzekucyjne to nie wyrok.

SKARGI, POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Stosujemy skuteczne środki prawne w celu zwalczenia Państwa zadłużenia. Skargi, zażalenia oraz powództwa przeciwegzekucyjne to przysługujące każdemu środki prawne przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, z których można i należy korzystać. Najważniejsza zasada to nie pozostawać bezczynnym i działać szybko.

OCHRONA MAJĄTKU FIRM

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach przewidzianych prawem. Najprostszą formą działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Wspólny biznes może być również prowadzony w bardziej wyspecjalizowanej formie jaką jest spółka. Rodzaje spółek oraz przepisy regulujące działanie każdej z nich określa ustawa – Kodeks spółek handlowych.

Istnieje wiele firm, które utraciły płynność finansową z różnego rodzaju przyczyn, jak choćby nierzetelny kontrahent czy błędna decyzja biznesowa. Nasz zespół dobierze odpowiednią i zindywidualizowaną strategię do konkretnego przypadku. Dzięki współpracy z naszą firmą zyskacie Państwo: gwarancję profesjonalnej, stałej i kompleksowej opieki prawnej, skuteczną ochronę majątku firmy, czas niezbędny na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, perspektywę zmniejszenia zobowiązań oraz zwiększenia zysków, pewność, że firma znowu zacznie prosperować tak jak Państwo tego oczekujecie.

OCHRONA OSÓB EKSMITOWANYCH

Nie każda eksmisja musi zakończyć się … eksmisją. Istnieje wiele metod skutecznego zwalczania lub przedłużania procedur eksmisyjnych. Zasada jest jedna: nigdy nie należy się poddawać !

Prezes kancelarii DEXTRA CENTRO jako były komornik sądowy przeprowadził w trakcie trwania swojej kariery zawodowej wiele eksmisji. Dlatego też, bazując na jego doświadczeniu, doskonale zdajemy sobie sprawę z dyskomfortu, traumy i emocji towarzyszących osobom eksmitowanym.

Nasi specjaliści podejmą wszelkie niezbędne czynności mające na celu ochronę przed eksmisją. W tego typu sprawach niezbędne jest by działać z wyczuciem i w sposób przemyślany. Przede wszystkim jednak liczy się szybka reakcja.

Co to jest pomieszczenie tymczasowe

Zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego przez pomieszczenie tymczasowe rozumie się pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Co to jest lokal socjalny

Legalna definicja lokalu socjalnego uregulowana jest w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

O uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego orzeka sąd w wyroku eksmisyjnym. Lokal socjalny zobowiązana jest zapewnić gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Lokal socjalny nie będzie przysługiwał w sytuacji gdy obowiązek wydania i opróżnienia lokalu wynika z innego tytułu niż wyrok sądowy, np. z aktu notarialnego, ugody, prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Sąd indywidualnie bada czy w danym przypadku przyznać osobie eksmitowanej prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Jednakże sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiet w ciąży, małoletnich niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych, osób obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej, osób posiadających status bezrobotnego, osób spełniających przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Samo przyznanie przez sąd osobie eksmitowanej prawa do otrzymania lokalu socjalnego nie oznacza natychmiastowej eksmisji. W myśl bowiem obowiązujących przepisów nakaz opróżnienia lokalu zostaje wstrzymany do czasu złożenia przez gminę osobie eksmitowanej oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Co to jest lokal zamienny (zastępczy)

Przez lokal zamienny (zastępczy) należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Jak stanowi ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

POŚREDNICTWO NA LICYTACJACH KOMORNICZYCH

Procedura zakupu rzeczy (w szczególności nieruchomości) na licytacji komorniczej jest dość skomplikowana. Nie ogranicza się jedynie do samego udziału w licytacji. Wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu czynności oraz wypełnienia wielu warunków licytacyjnych, począwszy od skutecznego złożenia wadium, poprzez etap przybicia, przysądzenia własności i wpisu do księgi wieczystej, skończywszy na odpowiednim wykorzystaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności jako tytułu egzekucyjnego do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Udzielimy Państwu niezbędnych porad dotyczących sposobu i procedury nabycia ruchomości lub nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, odpowiemy na wszystkie pytania, załatwimy niezbędne formalności, wyjaśnimy niuanse licytacyjnego nabycia rzeczy. Oferujemy także reprezentację w trakcie całego procesu licytacji oraz we wszelkich czynnościach policytacyjnych.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Nasze usługi obejmują nie tylko sferę prawną, ale także psychologiczną. Jesteśmy po to, by wspierać Państwa mentalnie i emocjonalnie. Zależy nam na komforcie psychicznym i poczuciu bezpieczeństwa każdego naszego Klienta.

Wiemy jak ważna jest rozmowa. Dlatego jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji. Wspólnie działamy w jednym celu: dla Państwa finansowego komfortu i bezpieczeństwa.

SKUTECZNE UCHYLANIE WYDAWANYCH PRZEZ SĄDY NAKAZÓW ZAPŁATY

Dostałeś nakaz zapłaty wydany z wniosku banku, funduszu sekularyzacyjnego lub innego wierzyciela ? Nic straconego ! Gwarantujemy, że nasze działania prowadzą do skutecznego uchylania wydawanych przez sądy nakazów zapłaty.

Najważniejsza jest szybka reakcja. Jeżeli dostaliście Państwo z sądu nakaz zapłaty niezwłocznie się z nami skontaktujcie. Pomożemy skutecznie uchylić orzeczenie sądowe, a następnie postaramy się doprowadzić do oddalenia powództwa wierzyciela w całości lub w znacznej części.