Przejdź do głównej części

Wpływ ogłoszenia upadłości jednego z małżonków na ustrój majątkowy między małżonkami

02 sty 2021 5:52

W polskim prawie rozróżnia się dwa rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich: ustawowy i umowny. Ustrój ustawowy to podstawowy ustrój majątkowy. Powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Odstępstwem od niego jest ustrój umowny, który może przybrać postać rozdzielności majątkowej albo ograniczonej wspólności majątkowej. Niezależnie od ustroju majątkowego, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Wszystko to co stanowiło majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Poza masą upadłości pozostaje co do zasady majątek osobisty małżonka upadłego.

W sytuacji gdy ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nastąpiło w drodze umowy notarialnej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, jest ono skuteczne tylko wtedy, gdy umowa taka została zawarta co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na to, że sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej jest bezskuteczne względem masy upadłości, jeśli zostanie dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie dzieje się w przypadku gdy rozdzielność powstaje na drodze rozwodu, separacji czy ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstała w chwili ogłoszenia upadłości ustaje w momencie umorzenia, zakończenia bądź uchylenia postępowania upadłościowego. Powstaje wówczas między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, bez względu na to jaki ustrój panował w ich małżeństwie przed dniem ogłoszenia upadłości. Oczywiście droga do poprzedniego ustroju małżeńskiego pozostaje otwarta i jeżeli małżonkowie wyrażą wolę modyfikacji to mogą tego dokonać na ogólnych zasadach.